Under Construction

1. เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สินค้าของเกษตรกร ที่จำหน่ายทางออนไลน์ ไม่ได้เป็นเว็บจำหน่ายโดยตรง
2. สินค้าที่เกษตรกรจำหน่ายจะต้องได้รับรองมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรต้องมีประสบการณ์จำหน่ายสินค้านั้นออนไลน์อยู่แล้ว
3. หากท่านต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องสมัครผ่านผ่านเว็บไซต์ได้โดยตรง ซึ่งคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ต่อไป